Het Tok I Go Pas bilong Kamapim Regio

Yumi klia olsem olgeta samting yumi mekim insait long Region i bilong litimapim nem bilong Jisas,  long ol manmeri i ken bihainim pasin Jisas em yet i bin soim,  long God i mekim bel bilong man i klin, long holiness revival i kamap long sios memba, ol sios na ol lida.  Olsem na Asia-Pacific Region i painim rot long kamapim olgeta het tok na tingting ii stap ananit long 9-pela Het Tok:

Wok bilong Kamapim Disaipel Bilong Krait  I Mas Go Yet

Kamapim disaipel bilong Kraist long olgeta hap graun i wanpela strongpela bun wok yumi mekim.   Dispela wok em i putim ples klia wok misin bilong yumi.  Wok disaipel i no toktok nating.  Mekim ol manmeri kamap disaipel bilong Kraist em i mas kamap pasin bilong yumi ol Nazarene.

Olsem na Region i stap bilong painim ol rot bilong givim training na helpim ol pastor na laity long bihainim rot bilong mekim ol manmeri kamap disaipel bilong Kraist long olgeta hap graun. 

Strongpela Tingting na Rot Bilong Kamapim Lida

Long sios i sanap strong, nau na bihain em i stap long han bilong ol lida husat i gat gutpela testimoni long pasin na wokabaut long laip bilong ol.  Ol man i save tok –  “olgeta samting i save kamap long han bilong lida na olgeta samting i save pundaun tu long hand bilong lida.”  Asia-Pacific Region i nidim ol lida bilong en i  mas klia long ol senis i kamap long wol tude, na long same time, bilip bilong ol lida i  mas stap strong na i no senis wantaim senis na pasin i kamap long wol.

Asia-Pacifc Region bai painim rot bilong helpim, trainim na kamapim ol yangpela lida.   Yum i mas painim ol yangpela lida.  Lidasip training na development bai kamap long ol yangpela krismas bilong ol i 35 na yangpela ii kam daun long ol youth na pikinini.  Dispela  bai kamap nambawan tingting bilong Asia-Pacific Region.  Ol husat i stap lida pinis, helpim na training bai kamap long ol tu.

Kamapim Gutpela Skul System bilong Trainim na Redim ol Ministers (Clergy na Laity)

Kamapim wanpela skul system bilong trainim na kamapim ol Nazarene lida insait long Region.   Bilong kamapim dispela tingting, yumi mas usim ol nupela samting bilong skulim na lainim ol clergy na laity.  Tingting na pasin bilong ol manmeri long dispela graun i senis klostu klostu.  Olsem na nupela rot bilong skulim ol pasto bai helpim ol pasto stap redi long helpim ol arapela manmeri.

WEF sapot i go long long ol sumatin i stap insait long koles na skul i no wok gut nau.    Yumi mas painim narapela rot long kamapim training long wok pasto na wok evangelis.  Dispela tingting i nidim Region wantaim ol lida long toktok na kamapim system bilong yumi ken bihai

Stretim Rot Bilong Toktok na Skelim Tingting i Go-Kam Mas

Sios i mas gat gutpela rot bilong salim toktok i go na bilong kisim toktok wantaim ol pipol bllong en.  Ol gutpela samting ol manmeri bilong God i wokim insait long Region bilong yumi.  Ol dispela wok na stori bilong ol i mas go aut long ol arapela manmeri stap insait long region na ol tuii mas lukim, harim na save.    Long dispela rot ol manmeri bai amamas na kamap patna bilong wok misin na insait long pasin bilong prea.

Kamapim Planti Sios na Mekim Kamap Bikpela

Asia-Pacific Region i gat planti hap graun na ples tok bilong God ii no go. yet   Planim na kamapim sios i stap insait long rot bilong wok evangelism.   Long soim olsem sios i stap laip na stap strong, wan wan lokol sios i mas planim wanpela nupela sios insait long 4-pela yia.  Yumi mas wok strong insait long ol taun na city we ol planti manmeri ii stap.

Distrik Development

District em i wanpela strongpela ofis insait long sios.  Planti senis i save kamap bilong wanem tokples, pasin na tingting ii no wankain insait long wanpela district.  Bilong kamap gutpela na strongpela district,  ol lida insait long wan wan district i mas kisim gutpela training.

Planim na developim ol lokol sios i save gut long wok misin insait long wan wan field i mas kamap wanpela nambawan wok bilong Region. 

Lukautim Ol Husat I Wok Misin Insait Long Region

Region luksave long ol husat i kisim singaut long go wok misin long narapela kantri.

Region bai painim system na rot bilong lukautim ol manmeri wok misin insait long Region.  Ol dispela wok misin lain i lusim ples bilong ol na i go wok long narapela kantri.   Tokples, pasin na tingting i no wankain olsem bilong ol. 

Wok Bilong Soim Sori Pasin

 Wok misin bilong soim sori pasin i kamap wanpela wok tu insait long Region.  Planti taim dispela wok i save kamap long hap sios i no go long en.  Region i laikim olgeta lokol sios i mas soim sori pasin insait long komunity, na dispelaii ken kamap wanpela pasin bilong olgeta Nazarene.   Training bai kamap long developim lida, givim skul na helpim long helt, long klinpela wara, kamapim klinim ples na komuniti na helpim long taim bikpela hevi olsem bagarap i kam long taim bilong graun guria, wara tait na graun bruk na bikpela bagarap olsem.

Kamapim Smatpela Rot bilong Ronim Ofis insait long Region

Olgeta wok Region i mekim i bilong growim kingdom bilong God na bilong God i kisim biknem na glori.  Olgeta system na rot bilong mekim wok  i mas stap bilong mekim wok i kamap gutpela na stretpela.  Rot bilong mekim mani riport na plening mas stap lples klia. Region bai lukautim na kamap gutpela rot na pasin bilong givim long WEF.

Yumi lukim ol sampela ki toktok bilong helpim wok i go het na kamap long mak:

  • Strongim wok misin i go long ol ples gutnius i no go long en.
  • Strongim wok disaipel na ol arapela ministry wok insait long distrik
  • Usim ol nupela teknologi bilong helpim na strongim wok misin.
  • Painim  ol nupela rot bilong kamapim mani bilong mekim wok misin insait long field na helpim ol manmeri God ii singautim ol long kam mekim wok bilong Bikpela.